دوره های آموزشی فعال در آکادمی

دوره ی جامع آموزش نرم افزار اسنپسید و مبانی نورسنجی و ادیت و اصلاح رنگ عکس در موبایل